Aviso Legal

RESPONSABILIDADE SOBRE A INFORMACIÓN

O Concello de Ames non asume ningunha responsabilidade derivada da conexión ou dos contidos das ligazóns a páxinas externas ás que se fai referencia na web.

O Concello de Ames reserva para si a facultade de efectuar, en calquera momento e sen necesidade de aviso previo, modificacións e actualizacións sobre a información contida ou na súa configuración ou presentación.

POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS

En cumprimento do disposto na Lei Orgánica 15/1999 de 13 de Decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal (LOPD), cuxo obxecto é garantir e protexer, no que concirne ao tratamento dos datos persoais, as liberdades e dereitos fundamentais das persoas físicas, e especialmente da súa honra e intimidade persoal, informámoslles que:

1. Os datos de carácter persoal recollidos na web inclúense en ficheiros protexidos e con acceso exclusivo. Na súa calidade de propietaria, o responsable destes ficheiros é O Concello de Ames.

2. O Concello de Ames, conta coa autorización expresa para a publicación destes datos. Así mesmo, garante a seguridade dos mesmos co fin de evitar a súa alteración, perda, tratamento e acceso non autorizado. Para iso adoptáronse as medidas técnicas e organizativas necesarias.

3. O interesado poderá, en todo momento, exercitar os dereitos recoñecidos na LOPD, de acceso, rectificación, cancelación e oposición. O exercicio destes dereitos poderá realizase a través do correo O Concello de Ames. Tamén poden exercitarse estes dereitos nos termos que a normativa aplicable establece.

REPRODUCIÓN DE CONTIDOS

A reprodución dos contidos desta web está autorizada sempre que se cite a súa orixe ou se solicite autorización. O usuario comprométese a usar esta web exclusivamente para uso persoal.

CONTAS DE CORREO

O Concello de Ames non se responsabiliza das contestacións que se realicen a través das distintas direccións de correo electrónico que aparecen nestas páxinas.

A información obtida a través das contas de correo contidas nestas páxinas ten carácter simplemente informativo, sen que en ningún caso póidase derivar da mesma ningún efecto xurídico vinculante.

SERVIZO

Preténdese reducir ao mínimo as interrupcións do servizo e os problemas ocasionados por erros de carácter técnico. Non se asume ningunha responsabilidade respecto diso das interrupcións ou deficiencias no servizo, nin dos problemas que poidan resultar da consulta destas páxinas.