AXUDAS PARA A ADQUISICIÓN DE LIBROS DE TEXTO E MATERIAL ESCOLAR- 2º CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL - CURSO 2022/2023

Axudas

O xoves 29 de xuño do 2023 co número 123, saíu publicada no Boletín Oficial da Provincia (BOP) a convocatoria de axudas, para a adquisición de libros de texto e material escolar destinadas ao alumnado do segundo ciclo de educación infantil (curso 2022-2023). O prazo de presentación de solicitudes permanecerá aberto do 30 de xuño ao 31 de xullo. A contía máxima destinada a esta convocatoria ascende a 7.500 euros, sendo de 120 euros o importe máximo concedido por cada nena ou neno.

 

Poderá consultar as bases desta convocatoria de axudas, descargar o impreso de solicitude e o resto dos anexos, ao final da páxina no apartado “Documentación”

Dirixido a:
alumnado do segundo ciclo de educación infantil do curso 2022/2023
Ano:
2023
Share

Requisitos

5.2. Requisitos específicos da convocatoria

Poderán ser beneficiarios/as das subvencións obxecto da presente convocatoria os pais e nais -ou titores legais- dos nenos e nenas matriculados no curso escolar 2022/2023 nun centro de ensino sostido con fondos públicos, no nivel de Educación Infantil (2ª Etapa, de 3 a 5 anos) que cumpran os seguintes requisitos:

  1. A unidade familiar deberá estar empadroada e residir de modo efectivo no Concello de Ames no momento da solicitude.

  2. As/os alumnas/os para os que se solicita as axudas deben estar matriculados no curso escolar 2022/2023 en centros de ensino sostidos con fondos públicos no nivel de Educación Infantil (2ª Etapa, de 3 a 5 anos).

  3. A renda per cápita da unidade familiar, computando os ingresos percibidos por todos os seus integrantes no exercicio fiscal 2021, non pode ser superior ao 100 % do IPREM anual con pagas extraordinarias. O IPREM anual (14 pagas) fixado para o exercicio 2021 é de 7.908,60 €.

Para a determinación da renda per cápita sumaranse os ingresos anuais de todos os membros da unidade familiar maiores de idade, e dividirase entre o número de membros que formen a unidade familiar.